logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvad er spildevand?

Spildevand er det vand som husholdninger, industri og landbrug leder ud i en kloak eller naturen. Kun autoriserede må udføre arbejde med afløb.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 06.08.2019

I Danmark renses spildevandet i rensningsanlæg, så spildevandet kan blive udledt i enten vandløb, søer, havet eller sive ned i jorden. 

Der findes tre typer spildevand:

  1. Spildevand fra virksomheders drift fx processpildevand, spildevand fra rengøring mm.
  2. Husholdningsspildevand fx sanitært spildevand fra baderum og toilet.
  3. Overfladevand fx regnvand fra tage og befæstede arealer.

Hvis du er forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt anlæg, skal du betale et standardtilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidraget skal du årligt betale et vandafledningsbidrag for at få spildevandet afledt til det offentlige spildevandsanlæg.

Du skal ansøge om tilladelse hos kommunen, inden du går i gang med kloakarbejde.

Kun autoriserede må udføre arbejde med afløb af spildevand

Når det gælder det brugte vand, dvs. vand som ledes ud i kloakken, må dette arbejde kun udføres af autoriserede virksomheder.

  • Når det drejer sig om afløb i etageadskillelser, som er tilgængelige nedefra, er det en VVS- installatør, som skal stå for opgaven.
  • Drejer det sig om afløb i gulv, som ikke er tilgængeligt nedefra og kloakker under terræn, så er det en opgave for en autoriseret kloakmester. 

Loven er meget restriktiv for at undgå miljøforureninger. 

Ifølge loven er det kun etablering af nedsivningsanlæg, med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tag på beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller på landbrugsejendommes driftsbygninger, som må udføres uden autorisation.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.